Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
logo

 AKTUALNOŚCI

 

   

Dane demograficzne (stan w dniu 31.XII.2021r.)

W zakładce Społeczeństwo i Edukacja można znaleźć aktualne dane demograficzne dla miasta Radomia.

 
 

Gminna Ewidencja Zabytków

 

Portal Kultura i Edukacja został wzbogacony o warstwę Gminnej Ewidencji Zabytków. Opublikowana warstwa zawiera dane opisowe oraz fotografie budynków, obiektów sakralnych, pomników, kapliczek czy cmentarzy, które wyróżniają się wartością historyczną, kulturową lub architektoniczną na tle innych obiektów w naszym mieście. Zapraszamy do odwiedzenia tych miejsc wirtualnie na portalu, jak również osobiście.

 

Nowe warstwy rowerowe

 

Dzięki współpracy i uprzejmości działajacego w Radomiu Bractwa Rowerowego, radomskie portale mapowe uzyskały nowe warstwy dotyczące infrastruktury rowerowej. Zgromadzone przez Bractwo Rowerowe dane zostały opublikowane w sekcji Społeczeństwo i Edukacja na dwóch portalach: Sport i Rekreacja oraz Transport i Komunikacja. Zachęcamy do korzystania.

 

Wyróżnienie dla Urządu Miejskiego w Radomiu w konkursie „Samorządowy Lider Cyfryzacji 2021”

Mamy zaszczyt poinformować, że Urząd Miejski w Radomiu otrzymał wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Cyfryzacji (Edycja 2021) organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 wyroznienie

Ortofotomapa 2021

Na wszystkich portalach mapowych można już oglądać nowe zdjęcia lotnicze, które zostały wykonane w 2021 roku.

 

Aktualizacja portali mapowych

Od dnia 25.06.2021r można korzystać z nowej wersji publicznych portali mapowych dla miasta Radomia. Aktualizacja dotyczy nowej szaty graficznej oraz nowych funkcjonalności znacznie usprawniających działanie naszych portali. Zachęcamy do aktywnego korzystania z przygotowanych przez nas map.

 

Wyróżnienie dla Urządu Miejskiego w Radomiu w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021”


Pragniemy poinformować, że Urząd Miejski w Radomiu wziął w bieżącym roku udział w II-ej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP – pod patronatem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej
– Pana Mateusza Morawieckiego.

Celem konkursu było promowanie kreatywności w czasach pandemii oraz upowszechnianie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego w różnych obszarach ich działalności. Ogółem poddano ocenie 396 projektów zgłoszonych przez samorządy z całej Polski. Urząd Miejski w Radomiu uzyskał w tym konkursie wyróżnienie za opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu do Zarządzania Nieruchomościami Publicznymi. Przedmiotowy System stanowi spójne narzędzie wspomagające zarządzanie miastem i upraszczające proces decyzyjny – jak również  umożliwia udostępnianie mieszkańcom szerokiego zakresu informacji, zapewniających zarówno jawność działania samorządu jak i możliwość pozyskiwania przez zainteresowane osoby danych z wielu dziedzin – bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Urzędem.

 wyroznienie

Pojemniki na przeterminowane leki

Do mapy zawierającej infomarcję na temat lokalizacji pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dodana została warstwa przedstawiająca apteki, w których można zostawiać przeterminowane lekarstwa.

mapa lokalizacji pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Nowe zdjęcia lotnicze

Na naszych portalach można znaleźć nową ortofotomapę z 2020 roku. 

 

Dane demograficzne (stan w dniu 31.XII.2020r.)

Na naszej stronie zostały opublikowane akutalne analizy demograficzne dla miasta Radomia. Wyniki analiz można znaleźć w zakładce SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA.

dane demograficzne


Aktualizacja danych 

W ostatnim czasie została przeprowadzona aktualizacja danych znajdujących się na portalach mapowych. Podjęte zostały również działania mające na celu usprawnienie pracy portali.

 

Dane demograficzne (stan w dniu 30.VI.2020r.)

W zakładce SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA można znaleźć aktualne opracowania demograficzne dla miasta Radomia. Wszystkie analizy powstały w oparciu o informacje na temat zameldowanej liczby ludności.

dane demograficzne


Mapa lokalizacji pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i eletroniczny

Od czerwca mieszkańcy Radomia mogą w łatwy i przystępny sposób utylizować elektroopdady. Na terenie naszego miasto zostało rozmieszczonych 20 nowoczesnych czerwonych kontenerów przeznaczonych do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Referat Ewidencji i Informacji Przestrzennej przygotwał mapę z dokładną lokalizacją pojemników. Mapę można znaleźć na naszej stronie w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA oraz pod adresem: www.gis.umradom.pl/mapa_pojemnikow_na_zuzyty_sprzet/mapa.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują pod adresem: Nowe kontenery na zużyty sprzęt elektryczny już w Radomiu

mapa lokalizacji pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Gminna Ewidencja Zabytków

W związku z prowadzonymi pracami nad warstwą Gminnej Ewidencji Zabytków (portal GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW, portal wewnętrzny ARCHITEKTURA), w najbliższym czasie mogą wystapić problemy związane z prawidłowym wyświetlaniem danych.

 

 

Wykaz dróg w Radomiu (stan w dniu 28.X.2019r.)

Na portalu TRANSPORT I KOMUNIKACJA została zamieszczona warstwa dróg według podziału na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz pozostałe (inne, zakładowe). Klasyfikacji dokonano na podstawie uchwał w sprawie zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii (m.in. Uchwała nr 75/2011) oraz wykazu dróg w Radomiu (136 KB, PDF) według MZDiK (ostatnia aktualizacja: 25.06.2018).

W związku z wciąż trwającymi pracami nad budową portali oraz warstw, prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie występowania ewentualnych błędów.

wykaz dróg w radomiu 

 

Dane demograficzne (stan w dniu 31.XII.2019r.)

Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych przygotował dla miasta nowe podstawowe opracowania demograficzne.

Wszystkie analizy (aktualne wraz z poprzednimi) są dostępne pod adresem: www.gis.umradom.pl/spoleczenstwo_i_edukacja

Część danych dostępna jest również na portalu mapowym Demografia.

dane demograficzne

 

Mapy stanu jakości powietrza

W zakładce MAPY TEMATYCZNE została dodana informacja na temat stanu jakości powietrza. Dane pochodzą z serwisu airly.

mapa stanu jakości powietrza 

Zmiany organizacyjne

Z dniem 31.XII.2019 r. Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Radomiu zostało przekształcone w Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych. Za tworzenie miejskiego systemu informacji przestrzennej odpowiada Referat Ewidencji i Informacji Przestrzennej ww. Wydziału.

 

Nowa odsłona strony internetowej Radomskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje o nowej odsłonie witryny www.gis.umradom.pl. Niewielkiej zmianie uległa szata graficzna, a prezentowane przez nas dane zostały uporządkowane i pogrupowane. Zostało utworzonych 16 tematycznych portali mapowych sklasyfikowanych w 4 kategorie:

  • Ochrona środowiska: mapa hałasu, użytki ekologiczne i obszary cenne przyrodniczo, zasoby naturalne;
  • Społeczeństwo i edukacja: sport i rekreacja, kultura i edukacja, transport i komunikacja, sprawy społeczne, portal demografia, gminna ewidencja zabytków;
  • Gospodarka i zarządzanie przestrzenią: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości publiczne, stare mapy i plany, ewidencja gruntów i budynków, gminna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, portal wewnętrzny architektura (dostęp tylko po zalogowaniu dla uprawnionych użytkowników);
  • SDI – Portal mieszkańca – portal mapowy zawierający ogólne dane dla mieszkańców.

Opisane wyżej zabiegi zostały wykonane w celu optymalizacji i usprawnienia działania portali mapowych, jak również ułatwienia dostępu do publikowanego przez tut. Biuro zbioru informacji przestrzennych.

nowa odsłona strony internetowej

 

Dane demograficzne (stan w dniu 30.VI.2019r.)

Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Radomiu opracowało dla miasta podstawowe analizy demograficzne (m.in. mapę gęstości zaludnienia, wykres struktury płci i wieku ludności). Zasoby są dostępne pod poniższymi adresami:

Dane są również dostępne na naszym portalu mapowym Demografia. W najbliższym czasie można spodziewać się publikacji bardziej szczegółowych analiz demograficznych. Ponadto w przypadku zgłoszenia  zapotrzebowania  na  dodatkowe  -  rozszerzone analizy,  prosimy o kontakt z tutejszym biurem.

dane demograficzne 

 

Wystartowały tematyczne portale

W dniu 5 czerwca 2019 roku Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadziło wewnętrzną prezentację funkcjonalności Portalu Mapowego,  jako narzędzia wspomagającego pracę Urzędu Miejskiego w Radomiu. W związku z sugestiami - zgłaszanymi przez uczestników spotkania - uruchomione zostały nowe portale dziedzinowe, dedykowane dla mieszkańców naszego miasta oraz dla Wydziałów tut. Urzędu. Prezentowane dane zostały pogrupowane w następujących blokach:

  • Lokalny Portal Mapowy - zawierający ogólne dane dla mieszkańców
  • Gospodarka i Planowanie – dane związane z gospodarką ogólnomiejską
  • Architektura i Zarządzanie Przestrzenią – dane urbanistyczne i planistyczne
  • Kultura – dane dotyczące zabytków oraz wydarzeń i instytucji kultury w Radomiu
  • Ochrona środowiska – dane dotyczące szeroko pojmowanej ochrony środowiska i działań proekologicznych w Radomiu
  • Społeczeństwo i Edukacja – prezentuje dane związane m. in. z komunikacją, transportem oraz oświatą.

Część danych prezentowanych w ramach utworzonych portali dziedzinowych będzie dostępna jedynie wewnątrz Urzędu – co wynika z konieczności dostosowania ich zawartości do obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie sugerujemy, aby do pracy z portalami wykorzystywać przeglądarkę Microsoft Edge, co powinno zapewnić większą sprawność i szybkość działania  portali.

 

 

Model centrum Radomia w 3D

Dzięki współpracy z tarnowską firmą MGGP "Aero" przedstawiamy Państwu model centrum Radomia zrealizowany w technologii 3d - dostępny pod adresem http://radom.polska3d.pl Zachęcamy do wirtualnej wycieczki po naszym mieście i oglądania centrum Radomia z nowej perspektywy.

model centrum radomia w 3d 

 

Kolejne środki unijne trafią do Radomia

W dniu 1 stycznia 2019 roku Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji projektu – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa – II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Tytuł projektu: Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich. Jednostka realizująca projekt: Lider projektu – Związek Miast Polskich. Partnerzy: Gmina Miasta Radomia, Miasto Jasło, Gmina Sandomierz, Gmina Starachowice, Gmina Kozienice, Gmina Miasto Krosno, Firma Bohdan Turowski Beta Consult. Kwota dofinansowania: 1 344 703,60 zł.

Okres realizacji : 01.01.2019 – 31.03.2020.

Cel projektu: Stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w sześciu miastach, poprzez poprawę jakości i efektywności usług administracyjnych
w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz w sferze zarządzania nieruchomościami. W załączeniu link do artykułu:

http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=10816

 

Gminna Ewidencja Zabytków

W dniu 21 grudnia 2018 roku Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej dokonało publikacji Gminnej Ewidencji Zabytków zlokalizowanych na terenie m. Radomia, opracowanej na podstawie materiałów zgromadzonych przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

Plan Radomia z 1899 roku

W dniu dzisiejszym opublikowano pierwszy z serii archiwalnych planów miasta Radomia opracowany przez geometrę przysięgłego klasy 2-ej K.I. Pauli w 1899 roku. Przedmiotowy materiał archiwalny - w porównaniu z opublikowanymi już wcześniej warstwami mapowymi może stanowić doskonały punkt wyjścia do dalszych analiz i opracowań, zwłaszcza ukierunkowanych na badania historyczne. W ramach tworzonego systemu (Stare mapy i plany) będą sukcesywnie zamieszczane również inne, archiwalne materiały mapowe.

plan radomia z 1899 roku

 

Kolejne usługi udostępnione przez Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu SDI

W dniu 17 grudnia br. udostępnione zostały kolejne usługi w ramach portalu mapowego rozwijanego przez Urząd Miejski w Radomiu. Są to m.in. mapa podziału komisariatów policji i rejonów dzielnicowych (we właściwościach obiektów udostępniono aktualne telefony kontaktowe do poszczególnych dzielnicowych). Ponadto podjęto prace zmierzające do opublikowania archiwalnych ortofotomap dla Radomia (dostępne są już ortofotomapy z lat 2017, 1998 i 1981). Zaprezentowano także zbiór danych dotyczący nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu Radom (w opracowaniu są dane dotyczące własności Skarbu Państwa oraz Gminy m. Radomia) oraz tereny włączone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zamieszczono mapę obrazującą układ sieci transportowej na terenie miasta oraz dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiające obszary chronione na terenie miasta oraz rozmieszczenie pomników przyrody. Zaprezentowano także mapę przedstawiającą numeryczny model terenu – cieniowanie.

 

Ortofotomapa dla Radomia już dostępna

Od dnia dzisiejszego (20 listopada 2018) na portalu mapowym opublikowana została kolejna usługa - tj. ortofotomapa Radomia. Zachęcamy z korzystania ze zdjęć, które są udostępnione w wysokiej rozdzielczości. Ponadto zamieszczane będą archiwalne Ortofotomapy jako materiał porównawczy do dalszych analiz.

ortofotomapa

Aktualizacja danych Ewidencji Gruntów i Budynków

W dniu dzisiejszym uruchomiona została na stronie portalu mapowego zaktualizowana usługa dostępu do danych Ewidencji Gruntów i Budynków dla miasta Radomia. Dane dostępne są pod  adresem: http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/sdiportal/Full.aspx

 

Sprawdź jakość powietrza w Radomiu

W Radomiu został uruchomiony system monitorowania jakości powietrza. Na terenie całego miasta zostało zamontowanych 26 mierników zakupionych przez Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Odczyty na bieżąco można śledzić na stronie www.map.airly.eu.

 

Biuro ds.Systemu Informacji Przestrzennej

Z dniem 14 września 2018 roku Prezydent Miasta Radomia powołał Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Przedmiotowe Biuro będzie zajmować się tworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Radomia - przy wykorzystaniu modułu SDI (Infrastruktury Danych Przestrzennych) oferowanego za pośrednictwem platformy Wrota Mazowsza

( www.wrotamazowsza.pl ).

W związku z realizacją przedmiotowego projektu uruchomiono witrynę internetową, oferującą dostęp do Portalu Mapowego Radomia, który będzie rozwijany, celem zapewnienia interoperacyjności i możliwie najszerszego zorientowania na usługi. Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Mapa ani żadna jej część bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.