Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
logo

 AKTUALNOŚCI

Dane demograficzne

Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Radomiu opracowało dla miasta podstawowe analizy demograficzne (m.in. mapę gęstości zaludnienia, wykres struktury płci i wieku ludności). Zasoby są dostępne pod poniższymi adresami:

- Gęstość zaludnienia

Piramida płci i wieku

- Współczynnik feminizacji

- Ekonomiczne grupy wieku

Dane są również dostępne na naszym portalu mapowym Demografia. W najbliższym czasie można spodziewać się publikacji bardziej szczegółowych analiz demograficznych. Ponadto w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na dodatkowe - rozszerzone analizy, prosimy o kontakt z tutejszym biurem.


 

Wystartowały tematyczne portale

W dniu 5 czerwca 2019 roku Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadziło wewnętrzną prezentację funkcjonalności Portalu Mapowego,  jako narzędzia wspomagającego pracę Urzędu Miejskiego w Radomiu. W związku z sugestiami - zgłaszanymi przez uczestników spotkania - uruchomione zostały nowe portale dziedzinowe, dedykowane dla mieszkańców naszego miasta oraz dla Wydziałów tut. Urzędu. Prezentowane dane zostały pogrupowane w następujących blokach:

  • Lokalny Portal Mapowy - zawierający ogólne dane dla mieszkańców
  • Gospodarka i Planowanie – dane związane z gospodarką ogólnomiejską
  • Architektura i Zarządzanie Przestrzenią – dane urbanistyczne i planistyczne
  • Kultura – dane dotyczące zabytków oraz wydarzeń i instytucji kultury w Radomiu
  • Ochrona środowiska – dane dotyczące szeroko pojmowanej ochrony środowiska i działań proekologicznych w Radomiu
  • Społeczeństwo i Edukacja – prezentuje dane związane m. in. z komunikacją, transportem oraz oświatą.

Część danych prezentowanych w ramach utworzonych portali dziedzinowych będzie dostępna jedynie wewnątrz Urzędu – co wynika z konieczności dostosowania ich zawartości do obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie sugerujemy, aby do pracy z portalami wykorzystywać przeglądarkę Microsoft Edge, co powinno zapewnić większą sprawność i szybkość działania  portali.


 

Model centrum Radomia w 3D

Dzięki współpracy z tarnowską firmą MGGP "Aero" przedstawiamy Państwu model centrum Radomia zrealizowany w technologii 3d - dostępny pod adresem http://radom.polska3d.pl Zachęcamy do wirtualnej wycieczki po naszym mieście i oglądania centrum Radomia z nowej perspektywy.


 

Kolejne środki unijne trafią do Radomia

W dniu 1 stycznia 2019 roku Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji projektu – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa – II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Tytuł projektu: Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich. Jednostka realizująca projekt: Lider projektu – Związek Miast Polskich. Partnerzy: Gmina Miasta Radomia, Miasto Jasło, Gmina Sandomierz, Gmina Starachowice, Gmina Kozienice, Gmina Miasto Krosno, Firma Bohdan Turowski Beta Consult. Kwota dofinansowania: 1 344 703,60 zł.

Okres realizacji : 01.01.2019 – 31.03.2020.

Cel projektu: Stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w sześciu miastach, poprzez poprawę jakości i efektywności usług administracyjnych
w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz w sferze zarządzania nieruchomościami. W załączeniu link do artykułu:

http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=10816


 

Gminna Ewidencja Zabytków

W dniu 21 grudnia 2018 roku Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej dokonało publikacji Gminnej Ewidencji Zabytków zlokalizowanych na terenie m. Radomia, opracowanej na podstawie materiałów zgromadzonych przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu.


 

Plan Radomia z 1899 roku

W dniu dzisiejszym opublikowano pierwszy z serii archiwalnych planów miasta Radomia opracowany przez geometrę przysięgłego klasy 2-ej K.I. Pauli w 1899 roku. Przedmiotowy materiał archiwalny - w porównaniu z opublikowanymi już wcześniej warstwami mapowymi może stanowić doskonały punkt wyjścia do dalszych analiz i opracowań, zwłaszcza ukierunkowanych na badania historyczne. W ramach tworzonego systemu będą sukcesywnie zamieszczane również inne, archiwalne materiały mapowe.


 

Kolejne usługi udostępnione przez Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu SDI

W dniu 17 grudnia br. udostępnione zostały kolejne usługi w ramach portalu mapowego rozwijanego przez Urząd Miejski w Radomiu. Są to m.in. mapa podziału komisariatów policji i rejonów dzielnicowych (we właściwościach obiektów udostępniono aktualne telefony kontaktowe do poszczególnych dzielnicowych). Ponadto podjęto prace zmierzające do opublikowania archiwalnych ortofotomap dla Radomia (dostępne są już ortofotomapy z lat 2017, 1998 i 1981). Zaprezentowano także zbiór danych dotyczący nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu Radom (w opracowaniu są dane dotyczące własności Skarbu Państwa oraz Gminy m. Radomia) oraz tereny włączone do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zamieszczono mapę obrazującą układ sieci transportowej na terenie miasta oraz dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiające obszary chronione na terenie miasta oraz rozmieszczenie pomników przyrody. Zaprezentowano także mapę przedstawiającą numeryczny model terenu – cieniowanie.


 

Ortofotomapa dla Radomia już dostępna

Od dnia dzisiejszego (20 listopada 2018) na portalu mapowym opublikowana została kolejna usługa - tj. ortofotomapa Radomia. Zachęcamy z korzystania ze zdjęć, które są udostępnione w wysokiej rozdzielczości. Ponadto zamieszczane będą archiwalne Ortofotomapy jako materiał porównawczy do dalszych analiz.


 

Aktualizacja danych Ewidencji Gruntów i Budynków

W dniu dzisiejszym uruchomiona została na stronie portalu mapowego zaktualizowana usługa dostępu do danych Ewidencji Gruntów i Budynków dla miasta Radomia. Dane dostępne są pod  adresem: http://mapy.radom.wrotamazowsza.pl/sdiportal/Full.aspx


 

Sprawdź jakość powietrza w Radomiu

W Radomiu został uruchomiony system monitorowania jakości powietrza. Na terenie całego miasta zostało zamontowanych 26 mierników zakupionych przez Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Odczyty na bieżąco można śledzić na stronie www.map.airly.eu.


 

Biuro ds.Systemu Informacji Przestrzennej

Z dniem 14 września 2018 roku Prezydent Miasta Radomia powołał Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Przedmiotowe Biuro będzie zajmować się tworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Radomia - przy wykorzystaniu modułu SDI (Infrastruktury Danych Przestrzennych) oferowanego za pośrednictwem platformy Wrota Mazowsza

( www.wrotamazowsza.pl ).

W związku z realizacją przedmiotowego projektu uruchomiono witrynę internetową, oferującą dostęp do Portalu Mapowego Radomia, który będzie rozwijany, celem zapewnienia interoperacyjności i możliwie najszerszego zorientowania na usługi.